بیانیه سماک

به نام خدا اهالی محترم شهرستان نطنز بار دیگر اخبار ناخوشایندی از موافقت اداره کل منابع طبیعی با واگذاری پهنه ... ادامه مطلب