نابودى كوه كركس = نابودى محيط زيست
نطنز تمام هويت ، تمدن و تاريخ و حيات خود را مديون كوه كركس است تخريب كركس يعنى نابودى شهرستان نطنز
تعداد نفرات شرکت کننده در کمپین مبارزه با معادن نطنز2051نفر
86%

میزان پیشرفت کمپین