تعداد نفرات شرکت کننده در کمپین مبارزه با معادن نطنز2051نفر
86%

میزان پیشرفت کمپین